DIGIKULT 2016

Digi_kollage_webb

Foton: David Eric Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du dokumentationen från Digikult 2016. De filmade föredragen ligger under varje programpunkt och föreläsarnas presentationer ligger som pdf:er efter varje programpunkt. Föredragen är filmade av David Eric Nilsson, Graph Wizz Films.

Klicka här för att ladda ner programmet som pdf.

Onsdag 6 april

09-09.30: Registrering och kaffe

09.30-10.00: Invigning och inledning
Västarvets styrelseordförande Perallan Orrbeck inviger Digikult 2016.
Moderator Britta Söderqvist, chef för enheten Innehåll & Lärande på Världskulturmuseet i Göteborg inleder konferensen.

10.00-10.20: Kulturarvet bevaras för att användas
Presentation av Björn Jordell

Sedan kultur blev ett eget politikområde har ett av de nationella målen betonat bruket eller användandet av kulturarvet. I sin presentation kommer Björn Jordell att diskutera hur konceptet Öppna Data kan och kommer att ge en ny dimension till hur vi definierar och konkretiserar detta mål. Ska den värdeskapande potential som ligger förborgad i institutionernas digitala resurser fullt ut kunna frigöras krävs dock mer än politisk retorik, det krävs även handling och inte minst ledarskap.

Björn Jordell är riksarkivarie och chef för Riksarkivet och har under större delen av sitt yrkesliv brottats med frågor kopplade till begrepp som informationshantering, informationsförsörjning och informationsförvaltning.

Klicka här för att ladda ned Björn Jordells presentation.

10.20-11.00: Open, open, open
Presentation by Trineke Kamerling

The Rijksmuseum Amsterdam is currently recognized as a digitally advanced, innovative museum. We were one of the first to use an API and to share our digital collections under an open license. In 2012 the museum launched its new website with the popular Rijksstudio section where users can select and collect objects and even upload own creations.

Trineke Kamerling is working at the Collection Information Department of the Rijksmuseum Amsterdam as an Information Specialist. In her job she is responsible for the analog and digital information pertaining to the museum’s collection.

Klicka här för att ladda ned Trineke Kamerlings presentation.

11.00-11.20: Paus

11.20-12.00: Inspiration and Lessons from British Library Labs
Presentation by Mahendra Mahey

This presentation will highlight exciting examples and reflect on experiences at British Library Labs has had working with a variety of users such as researchers, educators, artists, software developers, archivists, librarians and entrepreneurs who are using the British Library’s digital collections and data in innovative, challenging and unique ways.

Mahendra Mahey manages the Andrew W. Mellon funded British Library Labs project which encourages and supports anyone interested in using the British Library’s digital collections and data for their research. Follow British Library Labs on Twitter: @BL_Labs

Klicka här för att ladda ned Mahendra Mahey’s presentation

12.00: Lunch

13.15-13.45: Från sälar till selfies: Vilken roll har mobilt foto och sociala medier bland dagens museibesökare?
Presentation av Alexandra Weilenmann och Thomas Hillman

Att museibesökare tar och delar bilder på sociala medier är ett fenomen som ökat de senaste åren i takt med teknikens utveckling och spridningen av sociala medier. I sin presentation ger Alexandra Weilenmann och Thomas Hillman exempel från aktuell forskning och visar att en viktig del av museibesöket för många idag handlar om att dokumentera och dela upplevelsen med följare på sociala medier.

Thomas Hillman är doktor i pedagogik som tidigare arbetat som interaktionsdesigner på museum i flera länder. Alexandra Weilenmann är docent i tillämpad informationsteknologi med fokus på mobil teknologi och sociala medier. De bedriver sin forskning på Göteborgs universitet.

Klicka här för att ladda ned Alexandra Weilenmanns och Thomas Hillmans presentation.

13.45-14.15: Gamla dagstidningar i nytt format
Presentation av Torsten Johansson

Idag rymmer Kungliga bibliotekets gränssnitt för digitaliserade dagstidningar ca 11 miljoner tidningssidor. Genom att konvertera den digitala bilden till maskinläsbar text (OCR-tolkning) möjliggörs fritextsökningar i hela textmassor, vilket underlättar för den som söker svar på specifika frågor och öppnar för helt nya typer av undersökningar.

Torsten Johansson är enhetschef för enheten för dagstidningar, radio och tv på Kungliga biblioteket och har tidigare bland annat jobbat som fotokonservator och med filmkonservering.

Klicka här för att ladda ned Torsten Johanssons presentation.

14.15-14.45: Ett digitalare kulturarv – presentation av Digisams slutrapport
Presentation av Rolf Källman

Hur kan arbetet drivas vidare för att kulturarvet ska vara digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla?  I rapporten ”Ett digitalare kulturarv”, som överlämnades till regeringen i februari, presenteras förslag till vägar framåt.

Rolf Källman leder verksamheten vid Digisam, samordningssekretariatet för digitalisering, vid Riksarkivet. Han deltar också i flera olika europeiska samarbeten kring digital kulturarvsinformation.

Klicka här för att ladda ned Rolf Källmans presentation.

14.45-15.15: Paus

15.15-15.45: Modelling the cost and benefits of digital cultural heritage
Presentation av Ulla Bøgvad Kejser

The cultural heritage sector is increasingly managing digital assets, but it is often difficult for organizations to know whether they are managing those assets cost-effectively and to account for the benefits that the assets realize. The presentation will describe current models for cost and benefits of digital curation and discuss their usability.

Ulla Bøgvad Kejser is a senior researcher and preservation specialist at the Royal Library in Denmark working in the areas of sustainable preservation planning, preservation imaging, and curation of physical and digital collections.

Klicka här för att ladda ned Ulla Boegvad Kejsers presentation.

15.45-16.15: Nätpublicering som kulturarvsproduktion
Presentation av Fredrik Skott

Handlar nätpublicering av arkiv- och museisamlingar bara om att tillgängliggöra materialet? Med folkminnesarkiven som exempel diskuteras etiska överväganden, urvalsprinciper och inte minst nätpublicering som kulturarvsproduktion.

Fredrik Skott är kulturhistoriker och folklorist, anställd som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Göteborg.

Klicka här för att ladda ned Fredrik Skotts presentation.

16.15-16.45: Lustfyllt lärande med KulTur – en quiz med film från tvåhundra kulturarvsplatser som verktyg i skolundervisningen
Presentation av Staffan Gerlöw

KulTur är en quizapp som består av historiskt material i form av olika filmer, texter och bilder. Målet är att stimulera till lustfyllt lärande och tanken är att appen ska kunna användas brett, i hemmet, på plats på de olika kulturarvsplatserna eller som verktyg i skolundervisningen.

Staffan Gerlöw driver företaget OnSpotStory AB och är med i Svenskt Kulturarvs projekt KulTur.

Klicka här för att ladda ned Staffan Gerlöws presentation.

Bonus: Målet mellan BUS och Wikimedia Sverige
Presentation av Anna Troberg, Wikimedia Sverige

Kvällsaktiviteter 6 april:

Konferensens första dag avslutas med middag. Klockan 18.00 samlas vi på hotell Riverton för app-retiff med mingel och demonstration av kulturarvsappar, och 19.00 sätter vi oss till bords. Ståupparen Karin Adelsköld underhåller mellan rätterna.

Torsdag 7 april

09.00-09.10: Moderator Britta Söderqvist inleder

09.10-09.55: Digitala modeller
Presentation av Pelle Snickars

Pelle Snickars tar sin utgångspunkt i ett nytt projekt – Digitala Modeller: teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser – som från tre olika kulturarvsperspektiv undersöker digitaliseringens specificitet och potential som brygga mellan forskning, minnesinstitution och besökare.

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Han har bedrivit forskning kring såväl äldre som nya medier och redigerat en mängd forskningsantologier, och leder även flera större forskningsprojekt.

Klicka här för att ladda ned Pelle Snickars presentation.

09.55-10.25: Humaniora, digitalisering och kulturarvets olika gränssnitt
Presentation av Cecilia Lindhé

Med nedslag i ett antal forskningsprojekt – pågående och avslutade – kommer presentationen att ge såväl en inblick som en fördjupning i vad digital humaniora kan vara. Bland annat presenteras forskningsprojekt om Ivar Arosenius, Jungfru Maria i svensk medeltid och Digital konst och litteratur i Sverige 1950–2010.

Cecilia Lindhé är föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Under drygt femton år har hon arbetat i skärningspunkten mellan humaniora och informationsteknologi, bland annat som tidigare föreståndare för HUMlab, Umeå universitet.

Klicka här för att ladda ned Cecilia Lindhés presentation.

10.25-10.55: Paus

10.55-11.25: Wellcome Collection’s Digital Stories – why, how and what the audience said
Presentation by Jane Audas

Digital Stories was a joint Wellcome Collection/Wellcome Library project aimed at increasing the public’s engagement with digitised collections. Two Digital Stories were released: Mindcraft in December 2014 and The Collectors in February 2015, two online only exhibitions designed and written specially for a digital platform. Jane Audas will discuss the inspirations behind Digital Stories — how the project identified authors, developed content and built a form to deliver it, hoping both to keep readers hooked until the end and to get them interested in Wellcome’s digital collections.

Jane Audas is a freelance Digital Producer and curator who mainly works in museums and art institutions, making digital things that work and look good.

Klicka här för att ladda ned Jane Audas presentation.

11.25-11.55: Wikidata: Giving more people more access to more knowledge
Presentation by Lydia Pintscher

Many have limited access to information on the web, not least due to language. Wikidata, Wikipedia’s young sister and knowledgebase, is working on changing this situation. Learn about the projects and the many great things made possible with open structured data

Lydia Pintscher is the product manager of Wikidata (wikidata.org) at Wikimedia Deutschland. She is also the president of KDE e.V. (kde.org) and editor of Open Advice (open-advice.org).

Klicka här för att ladda ned Lydia Pintscher’s presentation.

12.00: Lunch

13.15-13.45: Prisma Västra Götaland – tillsammans berättar vi om 150 års samhällsutveckling
Presentation av Andreas Sandlund, Filippa Bohlin och Carina Carlsson

Under 2015 har Västarvet i samverkan med flera andra parter byggt upp en digital plattform för att lyfta fram berättelser om Västsveriges samhällsutveckling under industrialismen. Plattformen heter Prisma Västra Götaland och kommer att vara den gemensamma utställningshallen för Industrimuseum Västra Götaland. I Prisma kopplas de historiska berättelserna och platserna samman med dagens samhällsutveckling och vi hoppas kunna bidra till svaret på den stora frågan; vart är vi på väg?

Andreas Sandlund är webbutvecklare i Västarvet och arbetar med digital förstärkning av natur- och kulturarvet och Filippa Bohlin är kommunikatör i Västarvet med fokus på Prisma Västra Götaland. Carina Carlsson är antikvarie i Västarvet och jobbar bland annat med modernismens bebyggelse.

Klicka här för att ladda ned presentationen av Prisma Västra Götaland.

13.45-14.30: 3 x korta presentationer:

Wikipedia och QR-koder för hembygd och turism
Presentation av Calle Eklund

Med enkla medel kan Wikipedia ge lättillgänglig turistinformation via mobilen, något som hembygdsföreningar och samhällen kan dra nytta av. Wikipedia byggs underifrån och har en stor språkflora; kan det utnyttjas för medborgarengagemang, språkundervisning och möten mellan människor?

Calle Eklund är ledamot i Föreningen Hedemora Gammelgård och driver Wikiprojekt Hedemora.

Klicka här för att ladda ned Calle Eklunds presentation.

Digital insamling, dokumentation och förmedling av berättelser från människor på flykt
Presentation av Kajsa Hartig

Migration är ett område som engagerar många museer just nu, och det finns en stor utmaning i att vara snabbfotad och flexibel i arbetet med att anpassa insamlingsmetoder till den digitala världen. Presentationen har sin utgångspunkt i Nordiska museets samarbete med Dagens Nyheter och Migrationsverket om att samla in personliga berättelser från människor på flykt.

Kajsa Hartig är digital navigatör på avdelningen Nya medier på Nordiska museet.

Klicka här för att ladda ned Kajsa Hartigs presentation.

Hur gör vi vår gemensamma data mer tillgänglig?
Presentation av Magnus Johansson och Wilhelm Lagercrantz

En rad olika digitala tillämpningar för utställningar har tagits fram under de senaste åren. Och ny kunskap har producerats i de sammanhangen. Tyvärr har den nya informationen oftast producerats vid sidan av de förvaltande databaserna. I presentationen visas ett exempel på hur en sådan tillämpning istället kan hämta och använda databasens information via k-samsök.

Magnus Johansson är digitaliseringskoordinator vid Statens museer för världskultur. Wilhelm Lagercrantz är Digital utvecklingsstrateg vid Statens historiska museer.

Klicka här för att ladda ned Magnus Johanssons och-Wilhelm Lagercrantz’ presentation.

14.30-15.00: Paus

15.00-15.30: Att koordinera historien
Presentation av Clas Tollin

Kammararkivets Landskapshandlingar från 1500-talet och de geometriska kartorna från 1600-talet uppvisar världsunik systematik och täckningsgrad. Genom att ge varje bebyggelse en unik X,Y-koordinat kan TORA-registret förbinda olika historiska databaser med varandra utan att deras särart påverkas.

Clas Tollin är verksam i TORA-projektet på Riksarkivet, har arbetat med historien i landskapet under lång tid och tidigare bland annat varit lektor i agrarhistoria vid SLU i Uppsala.

Klicka här för att ladda ned Clas Tollins presentation.

15.30-16.00: Hvordan gi enklere tilgang  til sammenstilte data? Konkrete løsninger og tanker om fremtiden
Presentation av Håvard Johansen och Sidsel Hindal

Hvordan gjøre det enklere å bruke data på tvers av databaser og ulike kilder? Håvard Johansen og Sidsel Hindal demonstrerer åpne kartløsninger utviklet i Kultur- og naturreise. Og hvordan tar vi arbeidet videre? Kultur- og naturreise – et innovasjonsprosjekt med Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet (2012-15) for å legge til økt bruk av åpne data. Samarbeidet fortsetter i 2016.

Håvard Johansen, Riksarkivet (seniorrådgiver) og Sidsel Hindal, Riksantikvaren (seniorrådgiver og koordinator digitalt etatssamarbeid).

Klicka här för att ladda ned Håvard Johansens och Sidsel Hindals presentation.

Comments are closed.